How do you say become in Vietnamese?
— trở nên; trở thành


Related synonyms for become in Vietnamese
gođi
Specialized synonyms for become in Vietnamese
comelại
rootchân răng
runchạy
springmùa xuân
takenắm
worklàm việc