How do you say time in Chinese?
— 次 (cì); 时间; 时间


Related synonyms for time in Chinese
sentence句子 (jùzi)
Generic synonyms for time in Chinese
example例子 (lìzi), 例 (lì), 榜樣, 榜样 (bǎngyàng)
minute分鐘, 分钟 (fēnzhōng)
moment時刻, 时刻 (shíkè), 瞬間, 瞬间 (shùnjiān), 時候, 时候 (shíhòu)
second第二 (dì'èr)
Specialized synonyms for time in Chinese
day白天, 白天 (báitiān)
dead
future未來, 未来 (wèilái), 將來, 将来 (jiānglái)
hour小時, 小时 (xiǎoshí), 鐘頭, 钟头 (zhōngtóu)
life生命 (shēngmìng), 生活 (shēnghuó)
minute分鐘, 分钟 (fēnzhōng)
moment時刻, 时刻 (shíkè), 瞬間, 瞬间 (shùnjiān), 時候, 时候 (shíhòu)
piece片 (piàn), 塊, 块 (kuài)
second第二 (dì'èr)
Derivative terms for time in Chinese
sentence句子 (jùzi)