How do you say time in Armenian?
— անգամ (angam)


Related synonyms for time in Armenian
clockժամացույց (žamac’uyc’)
metreմետր (metr)
sentenceնախադասություն (naxadasut’yun)
Generic synonyms for time in Armenian
exampleօրինակ (òrinak)
minuteրոպե (rope); վայրկյան (vayrkyan)
momentպահ (pah)
secondերկրորդ (erkrord)
Specialized synonyms for time in Armenian
day(c’erek)
deadմեռած (meṙaç)
futureապագա (apaga)
hourժամ (žam)
lifeկյանք (kyank’)
minuteրոպե (rope); վայրկյան (vayrkyan)
momentպահ (pah)
pieceմաս (mas); կտոր (ktor)
secondերկրորդ (erkrord)
Derivative terms for time in Armenian
clockժամացույց (žamac’uyc’)
sentenceնախադասություն (naxadasut’yun)