How do you say phone in Thai?
— โทร (toh)


Related synonyms for phone in Thai
soundเสียง
telephoneโทร (toh); ต่อโทรศัพท์ (dtòr tohrásàp)
Specialized synonyms for phone in Thai
cell phone(Thai'โทรศัพท์มือถือ) (tohrásàp meu tĕu)
consonantพยัญชนะ (phayanchaná)
vowelสระ (sàrà)
Category relationships for phone in Thai
telephoneโทร (toh); ต่อโทรศัพท์ (dtòr tohrásàp)
Derivative terms for phone in Thai
soundเสียง
telephoneโทร (toh); ต่อโทรศัพท์ (dtòr tohrásàp)