How do you say pink in Thai?
— สีชมพู (sĕe chom poo); สีชมพู


Generic synonyms for pink in Thai
flower(Thai'แย้ม) (yāāem), (Thai'แตกปลี) (dtààek bplee)
goไป (pị)
soundเสียง
Specialized synonyms for pink in Thai
apricotแอพริคอต (aepáríkôt)
coralปะการัง (bpàgaarang)
rose(Thai'กุหลาบ) (gòo làap)