How do you say people in Vietnamese?
— nhân dân


Member holonyms for people in Vietnamese
personngười
soullinh hồn
Generic synonyms for people in Vietnamese
familygia đinh
liveở; sống
Group relationships for people in Vietnamese
manngười
worldtrái đất
Specialized synonyms for people in Vietnamese
blindmù; đui mù
bloodmáu; huyết
bravedũng cảm
countrytỉnn
deadchết
freegiải phóng
landđất
poornghèo
populationdân số
richgiàu
sickbệnh
worldtrái đất