How do you say people in Frisian?
— folk; lju


Member holonyms for people in Frisian
personminske
Generic synonyms for people in Frisian
folkfolk
groupkloft
livelibje
Group relationships for people in Frisian
manminske
worldwrâldsje
Language type for people in Frisian
pluralmeartal (n)
Specialized synonyms for people in Frisian
blindblyn
bloodbloed (n)
countryboerelân (n)
deaddea, deade
deafdôf
folkfolk
freefergees; frij
landlân (n)
poorearm
richryk
sicksiik
worldwrâldsje