How do you say market in Vietnamese?
— chợ; thị trường; Chợ


Generic synonyms for market in Vietnamese
changethay đổi; đổi
sellbán
shopcửa hàng
tradebuôn bán; thương mại; thương nghiệp