How do you say help in Vietnamese?
— cứu với; cứu tôi với; giúp đỡ


Related synonyms for help in Vietnamese
servicecây thanh lương trà
Generic synonyms for help in Vietnamese
bettertốt hơn, khá hơn; khoẻ hơn '(comparative form of 'well', as in "healthier")'
worklàm việc
workercông nhân
Specialized synonyms for help in Vietnamese
handtay; bàn tay
secretarythư ký
servicecây thanh lương trà
thankscám ơn