How do you say fire in Vietnamese?
— lửa; Lửa


Related synonyms for fire in Vietnamese
burnđốt
cancó thể; có lẽ
Generic synonyms for fire in Vietnamese
createtạo; tạo nên; sáng tạo
Specialized synonyms for fire in Vietnamese
batterypin
drawvẽ; vạch; dựng lên
dropgiọt
shamesự xấu hổ; sự thẹn; sự ngượng; sự hổ thẹn
Related verbs for fire in Vietnamese
burnđốt
Derivative terms for fire in Vietnamese
burnđốt