How do you say burn in Vietnamese?
— đốt


Related synonyms for burn in Vietnamese
bitecắn
firelửa
Generic synonyms for burn in Vietnamese
blowthổi; phù, phù phù (to blow on food)
colormàu; màu sắc
createtạo; tạo nên; sáng tạo
eatăn
injurysự làm hại
Specialized synonyms for burn in Vietnamese
lightnhẹ; nhẹ nhàng
Entails for burn in Vietnamese
firelửa
Related verbs for burn in Vietnamese
bitecắn
firelửa
Derivative terms for burn in Vietnamese
firelửa