How do you say early in Thai?
— เนิ่นๆ (nêrn nêrn); เนิ่น (nêrn)


Related synonyms for early in Thai
otherอื่น (èun); อื่นๆ (èun-èun); ต่าง (dtàang)
Similar to for early in Thai
futureอนาคต (anaakót)
newใหม่ (mài); สด (sòht)
oldแก่ (gàe)
pastอดีต
youngเด็ก (dèk); หนุ่ม (nùm); สาว (săao)
Category relationships for early in Thai
linguisticsภาษาศาสตร์ (paasăa sàat)