How do you say spring in Vietnamese?
— mùa xuân


Related synonyms for spring in Vietnamese
fountainsuối nước
givecho
leapnhảy (lên, qua, ...)
Generic synonyms for spring in Vietnamese
becometrở nên; trở thành
leapnhảy (lên, qua, ...)
rootchân răng
Specialized synonyms for spring in Vietnamese
geysermạch nước phun
Derivative terms for spring in Vietnamese
givecho
leapnhảy (lên, qua, ...)