How do you say speak in Chinese?
— 說, 说 (shuō), 說話, 说话 (shuōhuà), 講, 讲 (jiǎng)


Related synonyms for speak in Chinese
address地址 (dìzhǐ)
mouth嘴 (zuǐ), 口 (kǒu)
talk說話, 说话 (shuōhuà), 説, 说 (shuō), 講, 讲 (jiǎng)
Specialized synonyms for speak in Chinese
bark樹皮, 树皮 (shùpí)
bay海灣, 海湾 (hǎiwān), 灣, 湾 (wān)
begin開始, 开始 (kāishǐ)
butterfly蝴蝶 (húdié)
cheek臉頰, 脸颊 (liǎnjiá), 腮 (sāi), 腮幫子, 腮帮子 (sāibāngzi), 臉蛋, 脸蛋 (liǎndàn), 臉蛋子, 脸蛋子 (liǎndànzi), 面頰, 面颊 (miànjiá), 臉皮, 脸皮 (liǎnpí), 頰, 颊 (jiá), 兩頰, 两颊 (liǎngjiá)
read念 (niàn)
sing唱 (chàng), 鳴, 鸣 (míng)
swallow吞 (tūn), 咽 (yàn)
Generic synonyms for speak in Chinese
sound聲音, 声音 (shēngyīn)
Entails for speak in Chinese
talk說話, 说话 (shuōhuà), 説, 说 (shuō), 講, 讲 (jiǎng)
Derivative terms for speak in Chinese
address地址 (dìzhǐ)
mouth嘴 (zuǐ), 口 (kǒu)
speech語言, 语言 (yǔyán), 說話, 说话 (shuōhuà), 演說, 演说 (yǎnshuō)
talk說話, 说话 (shuōhuà), 説, 说 (shuō), 講, 讲 (jiǎng)