How do you say peach in Thai?
— ลูกท้อ


Related synonyms for peach in Thai
apricotแอพริคอต (aepáríkôt)
singขับร้อง (kàp róng)
talkพูด
Generic synonyms for peach in Thai
break(Thai'แตก) (dtàek), (Thai'เลิก) (lêrk)
pinkสีชมพู (sĕe chom poo)
womanผู้หญิง (pôo yĭng)
Related verbs for peach in Thai
talkพูด
Derivative terms for peach in Thai
talkพูด