How do you say talk in Thai?
— พูด


Related synonyms for talk in Thai
mouthปาก (pààk)
singขับร้อง (kàp róng)
speakพูด (pôot)
Generic synonyms for talk in Thai
addressที่อยู่ (têeyòo)
break(Thai'แตก) (dtàek), (Thai'เลิก) (lêrk)
conversationการสนทนา (gaan sŏntánaa)
learnเรียน (riān); ศึกษา (sèuksăa)
teachสอน (sŏn)
Specialized synonyms for talk in Thai
bark(Thai'เปลือก) (bplèuak), (Thai'เปลือกไม้) (bplèuak máai)
bayอ่าว (àaw)
beginเริ่ม (rêrm); เริ่มต้น (rêrm dtôn); เริ่มทำ ( rêrm tam)
butterflyผีเสื้อ (pěe sêua)
continueทำต่อไป (tam-dtòr-bpai)
read(Thai'อ่าน) (àan), (Thai'อ่านออกเสียง) (àan òk sĭang)
shoutตะโกน
singขับร้อง (kàp róng)
swallowกลืน (gleun)
windลม (lom); วายุ (waayóo)
Related verbs for talk in Thai
singขับร้อง (kàp róng)
Derivative terms for talk in Thai
mouthปาก (pààk)