How do you say peach in Vietnamese?
— Đào (cây)


Related synonyms for peach in Vietnamese
apricotcây mơ
beautymỹ nhân
singhát
talknói; nói chuyện; nói được
Generic synonyms for peach in Vietnamese
pinkmàu hồng
womanphụ nữ
Related verbs for peach in Vietnamese
talknói; nói chuyện; nói được
Derivative terms for peach in Vietnamese
talknói; nói chuyện; nói được