How do you say napalm in Vietnamese?
— Bom napan


Generic synonyms for napalm in Vietnamese
gaskhí tê; khí; chất khí
gasolinedầu xăng; xăng
petroldầu xăng; xăng