How do you say minute in Vietnamese?
— phút; Phút


Related synonyms for minute in Vietnamese
hourgiờ; tiếng
momentchốc lát; khẩn yếu; một chút; một lát; việc quan trọng
narrowhẹp; chật hẹp; eo hẹp
secondgiây (góc)
Generic synonyms for minute in Vietnamese
timelần
Group relationships for minute in Vietnamese
degreeđộ
hourgiờ; tiếng
Terms within for minute in Vietnamese
secondgiây (góc)
Specialized synonyms for minute in Vietnamese
timelần
Similar to for minute in Vietnamese
smalltiểu; nhỏ