How do you say krypton in Polish?
— krypton (m); Krypton (pierwiastek)


Substance meronyms for krypton in Polish
airpowietrze (n)