How do you say krypton in Latin?
— krypton; Krypton


Substance meronyms for krypton in Latin
airaer (m)