How do you say krypton in Ido?
— Kriptono


Substance meronyms for krypton in Ido
airaero