How do you say krypton in Breton?
— kripton


Substance meronyms for krypton in Breton
airaerañ