How do you say choose in Vietnamese?
— chọn; lựa chọn; kén chọn


Related synonyms for choose in Vietnamese
takenắm
Specialized synonyms for choose in Vietnamese
drawvẽ; vạch; dựng lên
fieldcánh đồng
gođi
settập hợp