How do you say chemistry in Chinese?
— 化學, 化学 (huàxué); 化学; Portal:化学; 化学; Portal:化学


Examples of category for chemistry in Chinese
acid酸 (suān), 酸性 (suānxìng)
atom原子 (yuánzǐ)
chain
clean乾淨, 干净 (gānjìng)
free免費的
heavy重 (zhòng de)
light輕, 轻 (qīng)
molecule分子 (fēnzǐ)
periodic table周期表 (zhōuqī biǎo)
rich富有 (fùyǒu), 富 (fù-de), 闊, 阔 (kuò)
ring戒指