How do you say car in Hindi?
— गाड़ी (f) (gāṛī); कार (f) (kār)


Terms within for car in Hindi
firstपहला (pahlā)
gasगैस (gais)
highऊंचा (ū̃cā); (ū̃cā)
hornसींग (m) (sī̃g)
lowनीचा (nīcā)
roofछत (f) (chhat)
thirdतीसरा (tīsrā)
windowखिड़की (f) (khiṛkī)
wingपंख (m) (pankh)
Specialized synonyms for car in Hindi
ambulanceएम्बुलेंस (embulens); रोगी-वाहन (rogī-vāhan)
busबस (f) (bas)
taxiटैक्सी (ṭaiksī)
Group relationships for car in Hindi
trainट्रेन (f) (ṭren); रेलगाड़ी (f) (relgāṛī); गाड़ी (f) (gāṛī)