How do you say raspberry in Vietnamese?
— mâm xôi


Related synonyms for raspberry in Vietnamese
birdchim; con chim
Generic synonyms for raspberry in Vietnamese
crykhóc
shoutkêu la; la hét; hò hét; quát tháo