How do you say thing in Hindi?
— वस्तू (m) (vastū); चीज़ (f) (cīz)


Generic synonyms for thing in Hindi
feelingजज़्बात (jazbāt)
objectचीज़ (f) (cīz)
Specialized synonyms for thing in Hindi
changeछुट्टा (chuṭṭā)
necessaryज़रूरी (zarūrī)
partहिस्सा (m) (hissā); भाग (m) (bhāg)
pieceटुकड़ा (m) (ṭukṛā)
waterपानी (m) (pānī); जल (m) (jal); आप (m) (āp); आब (āb)