How do you say telephone in Thai?
— โทร (toh); ต่อโทรศัพท์ (dtòr tohrásàp); โทรศัพท์


Related synonyms for telephone in Thai
phoneโทร (toh)
Specialized synonyms for telephone in Thai
cell phone(Thai'โทรศัพท์มือถือ) (tohrásàp meu tĕu)
Examples of category for telephone in Thai
cell phone(Thai'โทรศัพท์มือถือ) (tohrásàp meu tĕu)
phoneโทร (toh)
Derivative terms for telephone in Thai
phoneโทร (toh)