How do you say telephone in Chinese?
— 打電話, 打电话 (dǎ diànhuà); 电话; 电话


Related synonyms for telephone in Chinese
ring戒指
Specialized synonyms for telephone in Chinese
cell phone手機, 手机 (shǒujī), 移動電話, 移动电话 (yídòng diànhuà), 手提電話, 手提电话 (shǒutí diànhuà), 大哥大 (dàgēdà)
Examples of category for telephone in Chinese
cell phone手機, 手机 (shǒujī), 移動電話, 移动电话 (yídòng diànhuà), 手提電話, 手提电话 (shǒutí diànhuà), 大哥大 (dàgēdà)
ring戒指
Derivative terms for telephone in Chinese
ring戒指