How do you say pink in Navajo?
— dinilchíí’


Generic synonyms for pink in Navajo
flowerchʼil bilátah hózhóón; chilátah baa hózhónii
Specialized synonyms for pink in Navajo
apricotdzidzétsoh díkʼǫ́ǫzhii
peachdidzétsoh