How do you say nation in Chinese?
— 民族; 民族


Related synonyms for nation in Chinese
country鄉下, 乡下 (xiāngxià)
land土地 (tǔdì)
Generic synonyms for nation in Chinese
federation聯邦, 联邦 (liánbāng), 聯合會, 联合会 (liánhéhuì)
people人民 (rénmín), 民族 (mínzú)
dry乾, 干 (gān), 乾燥, 干燥 (gānzào)
Specialized synonyms for nation in Chinese
power力量 (lìliang), 能量 (néngliàng), 功率 (gōnglǜ)
tribe部落 (bùluò)