How do you say nation in Esperanto?
— nacio; Nacio


Related synonyms for nation in Esperanto
countrykamparo
landlando
statelando; ŝtato
Generic synonyms for nation in Esperanto
federationfederacio
peoplepopolo
dryseka
Specialized synonyms for nation in Esperanto
powerpotenco
tribetribo; tribeto