How do you say lie in Armenian?
— խաբել (xabel); ստել (stel)


Generic synonyms for lie in Armenian
beլինել (linel)
placeտեղ (teġ)
Specialized synonyms for lie in Armenian
backմեջք (meǰkʻ); թիկունք (tʻikunkʻ)
faceերես (yeres); դեմք (demk')
headգլուխ (glux)
lookնայել (nayel)
storyպատմություն (patmut'yun)
sunարև (arev); արեգ (areg); արեգակ (aregak)
Antonyms for lie in Armenian
sitնստել (nstel)
standկանգնել (kangnel)