How do you say law in Vietnamese?
— định luật; Luật pháp


Related synonyms for law in Vietnamese
policecảnh sát
Generic synonyms for law in Vietnamese
collectionbộ sưu tập
conceptkhái niệm
Examples of category for law in Vietnamese
adjectivecó tính chất tính từ
answercâu trả lời
constitutionhiến pháp
divorcely hôn
filetệp
freedom of speechtự do ngôn luận
givecho
lawyerluật sư
marriagehôn nhân; cưới xin; kết hôn
opinioný kiến
partyđảng
passporthộ chiếu
usedùng; sử dụng; xài; lợi dụng
Specialized synonyms for law in Vietnamese
constitutionhiến pháp
Member holonyms for law in Vietnamese
policemancảnh sát
Derivative terms for law in Vietnamese
lawyerluật sư
policecảnh sát