How do you say game in Thai?
— เกม


Related synonyms for game in Thai
backหลัง
Generic synonyms for game in Thai
animalสัตว์ (sàt)
jobการงาน (gaan ngaan); การ (gaan); งาน (ngaan)
meatเนื้อ (néua)
partท่อน (tôn); ส่วนย่อย (sùan yôi); ส่วน (sùan)
Specialized synonyms for game in Thai
hareกระต่าย (gràdtàai); กระต่ายป่า (gràdtàai bpàa)
rabbitกระต่าย (kratàai)
Similar to for game in Thai
braveกล้าหาญ (glâa hăan); กล้า (glâa)