How do you say fly in Vietnamese?
— bay


Generic synonyms for fly in Vietnamese
carrymang; ẵm
changethay đổi; đổi
fallngã; té; rớt; rơi
gođi
journeyhành trình
runchạy
traveldu lịch
Specialized synonyms for fly in Vietnamese
balloonbóng
desertsa mạc
kitevẹt
Category relationships for fly in Vietnamese
airkhông khí
aircraftphi cơ; máy bay
baseballbóng chày
Causes for fly in Vietnamese
blowthổi; phù, phù phù (to blow on food)