How do you say finish in Vietnamese?
— kết thúc; hoàn thành; làm xong


Related synonyms for finish in Vietnamese
closeđóng
culturevăn hóa
endkết thúc
Specialized synonyms for finish in Vietnamese
closeđóng
drawvẽ; vạch; dựng lên
dressmặc (quần áo)
endkết thúc
gođi
victorythắng lợi
Generic synonyms for finish in Vietnamese
eatăn
endkết thúc
surfacemặt
Derivative terms for finish in Vietnamese
closeđóng
endkết thúc
Antonyms for finish in Vietnamese
beginbắt đầu