How do you say father in Vietnamese?
— ba; cha; tía; thầy; cậu; bố


Related synonyms for father in Vietnamese
mothermẹ; má
Generic synonyms for father in Vietnamese
ancestortổ tiên
createtạo; tạo nên; sáng tạo
headđầu
leaderlãnh đạo
priestlinh mục
rootchân răng
Specialized synonyms for father in Vietnamese
dadbố; ba; cha; thầy; tía
Derivative terms for father in Vietnamese
beginbắt đầu
mothermẹ; má
Antonyms for father in Vietnamese
mothermẹ; má