How do you say empty in Vietnamese?
— tẩy trống; tẩy sạch


Related synonyms for empty in Vietnamese
abandonbộm, từ bỏ, bỏ rơi, ruồng bỏ
Generic synonyms for empty in Vietnamese
changethay đổi; đổi
leaverời khỏi
takenắm
Similar to for empty in Vietnamese
cleansạch sẽ; sạch
hungryđói
whitebạch
Antonyms for empty in Vietnamese
fullđầy đủ