How do you say correct in Vietnamese?
— đúng


Related synonyms for correct in Vietnamese
rightbên phải (on sb's right)
settập hợp
Generic synonyms for correct in Vietnamese
changethay đổi; đổi
fallngã; té; rớt; rơi
Specialized synonyms for correct in Vietnamese
carrymang; ẵm
settập hợp
timelần
zerosố không, zêrô
Also for correct in Vietnamese
truethật; phải
Derivative terms for correct in Vietnamese
rightbên phải (on sb's right)

Search