How do you say cock in Armenian?
— աքլոր ('ak'lor'), աքաղաղ ('ak'aġaġ')


Related synonyms for cock in Armenian
dickկլիր (klir)
hammerմուրճ (murč̣)
roosterաքլոր (ak’lor)
Generic synonyms for cock in Armenian
birdթռչուն (t‘ṙčun); ծիտ (çit); հավք (havk’)
chickenհավ (hav); աքլոր (ak’lor); ճուտ (č̣ut)
penisառնանդամ (aṙnandam); կլիր (klir)
placeտեղ (teġ)
walkքայլել (k'aylel)