How do you say bus in Thai?
— รถบัส (rót-bàt); รถ (rót); บัส (bàt); รถโดยสารประจำทาง


Generic synonyms for bus in Thai
automobile(Thai'รถยนต์) (rótyon)
car(Thai'ตู้รถไฟ) (tùùrōhtfai)
Terms within for bus in Thai
roofหลังคา (lăng-kaa)
windowหน้าต่าง (nâa dtàang)
Group relationships for bus in Thai
computerคอมพิวเตอร์ (kompiwdter)