How do you say bus in Chinese?
— 公共汽車, 公共汽车 (gōnggòngqìchē), 巴士 (bāshì), 公車, 公车 (gōngchē); 公共汽車; 公共汽車


Generic synonyms for bus in Chinese
car車廂
Terms within for bus in Chinese
roof屋頂, 屋顶 (wūdǐng)
window窗戶, 窗户 (chuānghù), 窗口 (chuāngkǒu), 窗子 (chuāngzi)