How do you say wait in Vietnamese?
— đợi


Related synonyms for wait in Vietnamese
looknhìn
waitresschị hầu bàn
Generic synonyms for wait in Vietnamese
worklàm việc
Specialized synonyms for wait in Vietnamese
look fortìm; tìm kiếm
Derivative terms for wait in Vietnamese
waiterngười hầu bàn; chị hầu bàn
waitresschị hầu bàn