How do you say thirst in Russian?
— жажда (f) (žážda)


Generic synonyms for thirst in Russian
wantхотеть (xotét’); желать (želát’)
Derivative terms for thirst in Russian
hungryголодный (golódnyj)
thirstyжаждущий (žážduščij); томимый жаждой (tomímyj žáždoj); хотеть пить (xotét' pit')