How do you say hungry in Russian?
— голодный (golódnyj)


Related synonyms for hungry in Russian
thirstyжаждущий (žážduščij); томимый жаждой (tomímyj žáždoj); хотеть пить (xotét' pit')
Similar to for hungry in Russian
emptyпустой (pustój); порожний (poróžnij)
Derivative terms for hungry in Russian
thirstжажда (f) (žážda)
Antonyms for hungry in Russian
thirstyжаждущий (žážduščij); томимый жаждой (tomímyj žáždoj); хотеть пить (xotét' pit')