How do you say push in Vietnamese?
— xô; đẩy


Related synonyms for push in Vietnamese
fightchiến đấu
Generic synonyms for push in Vietnamese
fightchiến đấu
gođi
neargần
sellbán
tradebuôn bán; thương mại; thương nghiệp
traveldu lịch
Specialized synonyms for push in Vietnamese
fightchiến đấu
jammứt
nosemui
Related verbs for push in Vietnamese
fightchiến đấu
Category relationships for push in Vietnamese
crimetội ác; tội phạm
Derivative terms for push in Vietnamese
advertisementquảng cáo