How do you say phrase in Vietnamese?
— cụm từ


Related synonyms for phrase in Vietnamese
idiomthành ngữ; thổ ngữ
wordlời; những lời; nhời; từ; tiếng
Generic synonyms for phrase in Vietnamese
dancenhảy
putđể; đặt
Specialized synonyms for phrase in Vietnamese
askcầu xin
putđể; đặt
Group relationships for phrase in Vietnamese
airkhông khí
Derivative terms for phrase in Vietnamese
wordlời; những lời; nhời; từ; tiếng