How do you say intelligence in Chinese?
— 心智 (xīnzhì), 智力 (zhìlì); 智力; 智力


Related synonyms for intelligence in Chinese
news新聞, 新闻 (xīnwén)
word詞 (cí), 词 (cí), 單詞 (dāncí), 单词 (dāncí)
Specialized synonyms for intelligence in Chinese
brain頭腦, 头脑 (tóu nǎo), 腦, 脑 (nǎo)
mind智力 (zhìlì), 悟性 (wùxìng), 精神 (jīngshén)
Generic synonyms for intelligence in Chinese
information信息 (xìnxī), 資訊, 资讯 (zīxùn), 情報, 情报 (qíngbào)
power力量 (lìliang), 能量 (néngliàng), 功率 (gōnglǜ)